Darkroom / OS X: negative artifacting on some anti-aliased text e.g. PDF